Styrelse/Stadgar

Styrelse

 

Lars-Erik Roos (Ordförande)

Margareta Benjaminsson

Jan Briheim

Hans Gustavsson

Jan Johnsson

Roger Johansson

Tommy Kohle

Eva Lahti

Leif Nilsson

Mats Nilsson

Owe Orrbeck

Ingrid AlmÅrsstämma 11 maj, 2023, kl 18.00 på Volvo Museum Arendal 

 

 

Klicka här för ekonomisk rapport och här för verksamhetsberättelsen. Protokoll finns här.

Stadgar

 

§ 1. Föreningens firma skall vara Volvo Museums Vänner. Föreningen skall ha sitt säte i Göteborg.


§ 2. Föreningens ändamål är att främja Volvo Museums fortbestånd och utveckling genom:   

 

- att i nära samarbete med Volvo Museum bedriva publik relationsverksamhet i olika former för museet och att stimulera till besök på museet,

 

  - att genom medlemmar med speciell historisk kunskap om Volvos fordon och andra produkter biträda museet vid underhåll, reparation och renovering av dessa,

 

  - att sprida kunskap om Volvos historiska betydelse för svenskt näringsliv (och om de personer), som varit särskilt viktiga för Volvos utveckling

 

  - att genom kontakter med föreningar för ägare av Volvoprodukter i Sverige och i utlandet stimulera till evenemang på museet

och

 

  - att identifiera intressanta, historiska Volvoprodukter som kan finnas tillgängliga för förvärv och lämna förslag om detta till museet. 

 

§ 3. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 4. Föreningens styrelse skall bestå av högst 12 personer med intresse för Volvo produkter och dessas historik. I styrelsen ingår alltid chefen för Volvo Museum. 

 

§ 5. Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget av medlemmarna vid föreningens årsmöte, som skall avhållas i maj månad. Styrelsen konstituerar sig själv. En revisor väljs vid årsmötet för tiden intill nästa årsstämma har hållits.

Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år och när särskilt behov föreligger. 

 

§ 6. Kallelse till årsmöte och andra föreningsmöten skall ske minst fjorton dagar i förväg, per brev eller e-mail.

Kallelse för extra föreningsmöten kan påyrkas av styrelsen, revisor eller minst tio andra medlemmar. 

 

§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

   - Upprättande av röstlängd

 

    - Val av ordförande vid stämman

 

    - Fråga om mötet kallats i behörig ordning

 

    - Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

    - Föredragning av revisionsberättelsen

       

    - Fastställande av resultat- och balansräkning

 

    - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

    - Fråga om disposition av resultatet

 

    - Fastställande av årsavgiften för nästkommande år

 

    - Val av styrelse 

 

    - Val av revisor 

 

    - Övriga ärenden 

 

På extra föreningsmöte skall förekomma endast det eller de beslutsärenden, som angivits i kallelsen. 

 

§ 8. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av två ledamöter i förening samt av person som styrelsen befullmäktigar. 

 

§ 9. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande eller deltar per capsulam. Vid styrelsens sammanträden -även per capsulam- skall protokoll föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 

 

§ 10. Vid föreningens upplösning skall dess nettotillgångar doneras till Volvo Museum. 

 

§ 11. För ändring av dessa stadgar krävs att styrelsen och en majoritet av medlemmarna är ense om beslutet.